Algemene Voorwaarden

Gerdie Nauta, Psycholoog voor coaching en advies

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. De door opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden gelden voor zover zij niet in strijd zijn met onze voorwaarden. In het geval dat beide voorwaarden strijdig zijn, hebben onze voorwaarden voorrang.

Begrippen

Opdrachtnemer: Gerdie Nauta Psycholoog voor coaching en advies, hierna eveneens aan te duiden met ‘wij’ en ‘ons’. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een (mondelinge) overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n).

1. Opdracht

1.1 De opdracht omvat al hetgeen tussen ons en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

1.2 De opdrachtgever is de persoon of rechtspersoon uit wiens naam de opdracht wordt verleend en alle personen die in dienstverband bij de (rechts) persoon werkzaam zijn.

1.3 Wij voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Onze verbintenis is een inspanningsverplichting. Tenzij anders aangegeven, garanderen wij niet dat onze werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden.

1.4 De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

1.5 De overeengekomen werkzaamheden worden op de vermelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen met inachtneming van de duur c.q. begin- en eindtijden van de opdracht.

1.6 De opdrachtgever staat ervoor in dat ons de voor de uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. Hierop is de offerte, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen nader ter uitvoering van de opdracht is overeengekomen, gebaseerd.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand, nadat wij een opdracht mondeling of schriftelijk hebben aanvaard.

2.2 Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie en bescheiden aan opdrachtnemer te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

3. Intakegesprek

Het eerste half uur van een eventueel intakegesprek wordt niet in rekening gebracht, daarna geldt het afgesproken uurtarief. Leidt het intakegesprek tot een coaching traject, dan wordt het intakegesprek niet separaat in rekening gebracht, maar geldt het uurtarief van het coaching traject.

4. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen vrijgesteld van BTW en vermeld in Euro’s (€).Voor het verrichten van de volgens de opdracht overeengekomen werkzaamheden ontvangt de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

5. Vertrouwelijkheid

5.1 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever.

5.2 Materiaal en informatie die opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel tijdens het verzorgen van werkzaamheden verneemt en waarvan de opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs mag vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij wettelijke voorschriften opdrachtnemer daartoe verplichten.

5.3 De opdrachtgever zal zonder onze toestemming, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak en werkwijze, ook zal hij geen van ons afkomstige gegevens in de ruimste zin des woords, bescheiden, rapporten e.d. aan derden ter beschikking stellen, of daarvan een ander gebruik laten maken.

6. Annuleringen

6.1 Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, dan wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

7. Zelfstandigheidverklaring

Opdrachtnemer verklaart werkzaam te zijn als zelfstandige. Eventuele gevolgen van de opdracht op het gebied van fiscale en/of sociale lasten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

8.2 Onze aansprakelijkheid is gelimiteerd tot het gefactureerde bedrag van de desbetreffende opdracht.

8.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen.

8.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft.

8.5 Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen data of tijden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortgekomen schade, zoals reiskosten en niet gewerkte uren.

9. Klachten

Eventuele klachten (ook over facturen) nemen wij in behandeling, indien zij ons binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie (of factuurdatum) schriftelijk hebben bereikt. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

10. Instrumenten

De diensten van Gerdie Nauta Psycholoog voor coaching en advies zijn alleen ontwikkeld voor coaching en trainingsdoeleinden en zijn niet bedoeld of ontwikkeld voor een medische of psychologische opinie of diagnose.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of daarop voortbouwende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in ons arrondissement.

11.2 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.